Home

Kommuneplanens arealdel grimstad

Revisjon av kommuneplanens arealdel - Grimstad kommun

Grimstad kommune har revidert kommuneplanens arealdel. Revisjonsarbeidet startet opp vinteren 2018. Forslag til revidert kommuneplan lå ute til offentlig ettersyn i perioden 16.04.19 - 31.05.19. Kommuneplanens arealdel 2019-2031 ble vedtatt 21. oktober 2019. Prosess og milepælerRevisjon av kommuneplanens arealdel Grimstad kommune har i kommuneplan for 2019-2030 lagt til grunn at ny bebyggelse og fortetting i Grimstad i hovedsak skal skje i tilknytning til Grimstad sentrum og lokalsentrene Fevik, Vik og Homborsund, og langs definerte kollektivakser Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Arendal kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel og en arealdel.SamfunnsdelKommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i bystyret 30. mai 2020. Kommuneplanens samfunnsdel 2020- 2030ArealdelKommuneplanens arealdel ble vedtatt ibystyret24.

kommuneplanens arealdel bidra til at Fredrikstad ikke bare skal være en by i vekst, men en by som vokser på en bærekraftig måte. Å leve i Fredrikstad Fredrikstad er et godt sted å leve, hvor alle kan ta gode valg og oppleve mestring God helse og livskvalitet er viktig for alle Kommuneplanens arealdel er vedtatt. Kommuneplanens arealdel 2020-2032 ble vedtatt i bystyret den 18. juni 2020, sak PS 64/20. Enkelte områder er unntatt rettsvirkning og vil tas videre til mekling med innsigelsesmyndighetene. Det er også vedtatt endringer i bestemmelsene. Se protokollen fra bystyrets vedtak for mer informasjon Postboks 123, 4891 Grimstad. Fakturaadresse Arendal kommune, Fakturamottak Postboks 503, 4898 Grimstad Faktura til kommunen - EHF For leverandører. Organisasjonsnummer 940 493 021 Bankkontonummer 3000 40 49019 Kommunenummer 4203. Personvernerklæring Informasjonskapsler Kontakt webredaksjonen Nettstedskar

Grimstad kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

 1. Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel er under revisjon. Les mer om prosessen og medvirkning. Oslotrender Beskrivelser av viktige utviklingstrekk i kommunen og bysamfunnet. Tidligere kommuneplandokumenter Kommuneplandokumenter for tidligere år. Jobb i Oslo kommune. Ledige.
 2. 1.2. Kommuneplanens arealdel 1.2.1 Innledning - hovedspørsmål Kommuneplanens arealdel er en vesentlig del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og framtidig areal-bruk. Kommuneplanens overordnede retningslin-jer for den fysiske, økonomiske, sosiale, estetisk
 3. Kommuneplanens samfunnsdel vedtas av kommunestyret. Ikke fullført: Februar 2021. Forslag til kommuneplanens arealdel 2020-2032 vedtas lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet. Ikke fullført: Vinter 2021. Offentlig ettersyn av arealdelen. Dialogmøter og åpne møter som annonseres særskilt
 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevnte Fylkesmannen i Rogaland som settefylkesmann for behandling av saken, og de har nå gjort følgende vedtak i saken: Fylkesmannen i Rogaland opprettholder på bakgrunn av overstående vurdering Bergen bystyre sitt vedtak av 19.6.2019 om kommuneplanens arealdel 2018»
 5. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene
 6. st langsiktig arealstrategi. Den gir tydelige føringer for utviklingsretning og prioriteringer i kommunen
 7. Kommuneplanens arealdel fastsetter sammen med godkjente reguleringsplaner hvilke nye tiltak som kan settes i gang rundt om i kommunen. Kommuneplanens arealel beskriver også hvilke viktige hensyn som må tas når kommunen skal utvikles. Arealdelen består av tre hoveddokument med vedlegg og temakart

Kommuneplan 2020-2030: samfunnsdel og arealdel - Arendal

Kommuneplanens arealdel 2010 - 2020 (vedtatt april 2011) kommuneplanens arealdel 2010 - 2020 i Word-format; kommuneplanens arealdel 2010 - 2020, plankart ; 26.04.11 - kommunestyresak 34/11 - protokoll . Publisert: 13.01.2012 13:44 Sist endret: 03.02.2012 11:08. Jostein Grimstad Utviklet av:. Kongsvinger kommunestyre har vedtatt Kommuneplans arealdel 2019-2030 den 26.09.2019, sak 109/19. Arealdelen bygger på kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i juni 2018, og er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå målene som der er satt. I tillegg bygger arealdelen på intensjonene i Kongsvinger 2050, Kongsvingerregionens Næringsstrategi. Kommunestyret vedtok 30.09.2010 kommuneplanens arealdel 2009-2021. Denne gjelder fortsatt, inntil ny arealplan blir utarbeidet og vedtatt

Status arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel for Harstad 5. mai 2017 Offentlig ettersyn; Kommuneplanens arealdel for Harstad kommune 19. desember 2016 Kommuneplanens arealdel 29. april 201 Kommuneplanens arealdel er en plan som styrer utviklingen av arealbruk i kommunen. Arealdelen består av et kart med bestemmelser og retningslinjer for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven Kommuneplanens arealdel for Namsos kommune, vedtatt 25.11.2010 og 27.01.2011 Kommuneplan kart-Namsos (PDF, 10 MB) Kommuneplan bestemmelser-Namsos (PDF, 312 kB Kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende arealplan som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene

Kommuneplanens arealdel - Fredrikstad kommun

Kommuneplanens arealdel. Stjørdal kommune skal i gang med rullering av kommuneplanens arealdel. Hvor mener du at det bør bygges i kommunen? Kommuneplanens arealdel er den overordnede arealplanen som styrer hvor det er lov til å bygge i kommunen, og hva det er lov til å bygge hvor Kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for Vågan kommune. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene Kommuneplanens arealdel bygger på Framtidsbilder 2027 i planbeskrivelsen (Hefte 1). Utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel er juridisk bindende for kommuneplanperioden. Bestemmelsene er gitt med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 11-6 til og med 11-11

Kommuneplanens arealdel for Hamar ble vedtatt av kommunestyret i møter 30. mai 2018, sak 42/18 (ordinær behandling), og 20. juni 2018, sak 76/18 (behandling av områder med innsigelse etter mekling). Dokumenter fra møtet 30. mai 2018: Saksframlegg, protokoll og alle saksdokumenter fra behandlinge Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp. Kommuneplanens samfunnsdel - ny i juni 2017 (PDF, 2 MB) Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel gir en samlet fremstilling av kommunens planer for arealbruk og er et viktig virkemiddel i arbeidet med å nå kommunens fastsatte mål Kommuneplanens arealdel har et 12-års perspektiv i perioden 2019-2031. Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av vedtatt planprogram for revisjonen av kommuneplanen. (PDF, 502 kB) Kommuneplanens arealdel gir føringer for hva vi skal bruke de ulike arealene i kommunen til Kommuneplanens arealdel ble sist revidert januar 2017, mens kommunedelplanen for kystsonen ikke er blitt revidert etter at den ble vedtatt i 2012. Målsettingen i planstrategien om å revidere kommunedelplanen for kystsonen i 2019 ble ikke oppnådd som følge av ressurssituasjonen i kommunen, men revisjon har lenge vært politisk etterspurt

Kommuneplanens arealdel gir ikke adgang til å stille vilkår for utbygging og arealbruk i samme utstrekning som i reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser. Kommuneplanen har mindre mulighet for underdeling av visse arealformål. 1.1 Planområdet og plandokumenter. kunnskapsgrunnlag iht. metode gitt i kommuneplanens arealdel Fase 1, og traséene for ny omkjøringsveg vil kunne være ulike i de ulike alternativene. Det er tatt utgangspunkt i 3 alternativer, inkludert null-alternativet, hvor hovedformålet er å finne passende areal med minst mulig konfliktnivå Vedlegg til kommuneplanens arealdel. Konsekvensutredninger (pdf, 7 mb) Helhetlig ROS-analyse (pdf, 873 kb) Grunnlagsdokument til konsekvensutredning for fv.416 (pdf, 12 mb) Politisk behandling. Kommuneplanen ble vedtatt av Risør bystyre 26.11.2019 sak 19/114: Saksframlegg til sak 19/114 Sluttbehandling - Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Kommuneplan, planer og styringsdokumenter - Arendal kommun

Brønnøy kommune er fortsatt i gang med å revidere kommuneplanens arealdel. Et forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2029 var på høring sommeren 2018. Dette resulterte i en rekke innsigelser[1]. Kommunen har forsøkt å imøtekomme innsigelsene, og et revidert planforslag (2019-2030) har væ;rt på ny høring sommeren 2019 Kommuneplanens arealdel 2018 - 2035 Nannestad kommunestyre vedtok i sitt møte 14. mai 2019 Kommuneplan for Nannestad 2018 - 2035 - arealdelen . Fire boligområder (B12, B47, B26a og B30a+b) er inntil videre unntatt rettsvirkning Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er en oversiktlig arealplan for hele kommunen. Den er en vesentlig del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk • Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6. Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet etter § 11-16

Kommuneplanens arealdel sier hvordan vi skal bruke arealene i Lunner. Den inneholder bestemmelser for hvilke nye tiltak vi kan sette i gang med og hvilke hensyn vi skal ta når vi skal disponere arealene. Kommuneplanens arealdel består av et plankart og flere temakart med hensynssoner. Alle disse kartene er juridisk bindende Kommuneplanens arealdel (PDF, 326 kB) Kommuneplan - Kart (PDF, 3 MB) Om kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035 skal være meråkersamfunnets felles, overordnede og helhetlige plan. Samfunnsdelen legger føringer for den overordnede samfunnsutviklingen i et langsiktig perspektiv

Kommuneplanens arealdel - prosess Kommuneplanens arealdel 2018-2030 ble vedtatt i kommunestyret 31. januar 2019. Prosessen var som vist under. Prosessen. Revisjonen av kommuneplanens arealdel startet opp i 2013. Da ble det varslet oppstart, og alle kunne komme med innspill til framtidig arealbruk. Det kom da inn 120 innspill Kommuneplanens arealdel 2011 - 2022 og overordnet arealstrategi 2017, gamle Kristiansand kommune . Kommuneplanen Styrke i muligheter ble vedtatt i bystyret 22. juni 2011 med mindre justering 7. september 2011 og 21. september 2016. Planen omfatter både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel Vedtatte reguleringsplaner1 gjelder foran kommuneplanens arealdel, med følgende unntak: a) For arealer avsatt til arealformål landbruk, natur og friluftsliv (LNF-områder, jf. pbl. § 11-7, nr 5, bokstav a) i kommuneplanens arealdel gjelder kommuneplanens arealdel foran tidligere vedtatte reguleringsplaner Kommuneplanens arealdel er utformet som et resultat av de valg og prioriteringer som er foretatt i samfunnsdelen og av kommunestyret for øvrig. Arbeidet med kommuneplanen startet opp i 2012 med vedtak av planprogrammet til kommuneplanen. Det har vært omfattende deltakelse fra både folkevalgte, innbyggere og barn og unge. Ogs Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 PlanID 0704 99008 Vedtatt 22.05.2019 Veiledning Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og gir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. De gir også føringer for viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene

Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for områder og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Nye reguleringsplaner utarbeides i samsvar med de føringer som kommuneplanens artealdel med bestemmelser og retningslinjer gir Arealdel, bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanen for Frogn er nå delt i to. Kommuneplanens samfunnsdel ble revidert i 2019 (les mer om den her), mens arealdelen fra kommunenplanen 2013-2025 er gjeldende fra side 46 i dokumentet under:. Kommuneplanen 2013-2025 uten kartvedlegg og bestemmelser.pd Kommuneplanens arealdel skal følge opp samfunnsdelen. Arealdel 2015-2027 (Larvik) Vedtatte dokumenter. Plankart (digitalt) Reviderte bestemmelser vedtatt 13.09.2017, med godkjenning av KMD Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Den er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven. Plandokumenter. Plankart; Bestemmelser og retningslinjer; Planbeskrivels

Kommuneplanens arealdel skal bygge på mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel. Kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel 9. mai 2018 med vedtak om at dens mål og strategier, herunder utbyggingsstrategi, skal ligge til grunn for revidering av kommuneplanens Bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2017‐2029 3 1. Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel § 1.1 Plankrav (regulering) 1. Der det ikke gjelder eller er stilt krav om reguleringsplan skal kommuneplanens arealdel følges ved avgjørelse av søknad om tiltak. 2 Kommuneplanens arealdel . Kommuneplanens arealdel bestemmer hva vi skal bruke de ulike arealene i kommunen til. Planen samordner viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gir bestemmelser og retningslinjer for konkrete utbyggingstiltak og detaljplaner Kommuneplanens arealdel har hjemmel i Plan og bygningsloven (PBL) av 2008 (LOV 2008-06-27 nr. 71.) Henvisninger til paragrafer (§) i dette dokumentet viser til denne loven hvis ikke annet er oppgitt. Interesser som blir ivaretatt i gjeldende lover og forskrifter vil ikke bli gjentatt i denne planens bestemmelser. 1 Generelle bestemmelse Kommuneplanens arealdel 2018-2025 viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk i Porsgrunn kommune, jf. plan- og bygningsloven (pbl) av 27.06.2008 § 11-5. Plankartet og planbestemmelsene utgjør til sammen den juridisk bindende delen av kommuneplanens arealdel med nærmere utdyping i planbeskrivelsen

Kommuneplan - Politikk - Oslo kommun

 1. Kommuneplanens arealdel vil forhåpentligvis være endelig vedtatt i løpet av 2022. Fram til det vil de tidligere kommunenes arealdeler gjelde for sine respektive områder (Stavanger, Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland/Ombo). Inger Narvestad Anda, Linda Christine Olsen og Kaj Lea fra avdeling for byutvikling med kartet over nye Stavanger kommune
 2. Åpent møte om revisjon av kommuneplanens arealdel I forbindelse med oppstart av planarbeid for revisjon av kommuneplanens arealdel, arrangeres det et åpent informasjonsmøte på Grimstad rådhus i dag..
 3. Kommuneplanens arealdel 2021-2033 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2021-33 - kunngjøring av planarbeid. Tvedestrand kommune har vedtatt å starte opp arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. Den reviderte kommuneplanen skal erstatte gjeldende kommunedelplan for kystsonen vedtatt i 2012 og gjeldende arealdel vedtatt i 2017
 4. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret i møte 17. juni 2020, sak 42/20

Kommuneplan 2020 - 2032 Asker kommun

 1. foran kommuneplanens arealdel med bestemmelser, med de unntak som framgår av annet ledd og enkeltbestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel med bestemmelser skal fullt ut gjelde foran disse reguleringsplanene: 1. Bebyggelsesplan for Egge - Lyngås, felt B1 (vedtaksår: 1984, PlanID: 504-903-01-02) 2
 2. kommuneplanens arealdel gjøres etter bestemmelsene i plan og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger. Av § 4-1 i loven framgår det at det skal utarbeides et planprogram. Formål med planprogrammet Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger som anses so
 3. 07.01.2015: 2012 / 5716 : Godkjent: PBL: Disp fra krav til slokkevann i hht PBL § 27-1: Krav til slikkevann § 27-1: Nybygg: Vedtak Disp fra krav til slokkevann PBL § 27-1 Vis i kart (+
 4. Kommuneplanens arealdel omfatter plankart, bestemmelser, konsekvensutredninger og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. Plankartet viser også hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Det er også utarbeidet temakart for naturrisiko

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsdokument med tanke på arealforvaltning i kommunen. Kommunens planstrategi fastsetter hvor ofte denne skal revideres for å være tilpasset ønskede og observerte utviklingstrekk i kommunen. Planforslaget består i hovedsa Kommuneplanens arealdel 2012-2023 Askøy består av planbeskrivelse, kart og bestemmelser som fastlegger kommunens arealbruk med juridisk bindende virkning Kommuneplanens arealdel 2015-2027 ble vedtatt av kommunestyret 7.9.15, med nytt vedtak med avklaring av innsigelser i kommunstyrets møte 20.6.16. Det ble fattet vedtak om mindre endringer av bestemmelser til kommuneplanens arealdel i kommunestyrets møte 19.06.17, og ytterligere endringer av bestemmelser i kommunestyrets møte 03.12.18 Kommuneplanens arealdel 2017-2028 vedtatt i Narvik bystyre 2.februar 2017 1 . Rettsvirkning (pbl § 11-6) 1.1 Rettsvirkning generelt Kommuneplanens arealdel fastsetter fremtidig arealbruk i kommunen og er bindende for alle nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6 Denne kommuneplanens arealdel erstatter kommuneplanens arealdel 2008-2020 samt kommunedelplanene for Kolbu, Kapp og Skreia, vedtatt 20.11.2008. Brukerveiledning Bestemmelser er vist som vanlig tekst knyttet til lovhjemmel og er juridisk bindende. Retningslinjer er skrevet med kursiv skrift. Retningslinjer gir ikke direkte hjemmelsgrunnlag for.

Bergen kommune - Kommuneplanens arealdel 201

kommuneplanens arealdel. cc. Område SBH1 avgrenses i tråd med tilbakemelding fra Fylkesmannen. dd. Område til LNF FB3, gnr./bnr. 55/5 innarbeides i kommuneplanens arealdel. ee. Område til LNF F5, gnr./bnr. 48/2, innarbeides i kommuneplanens arealdel. ff. Område til LNF B4, gnr./bnr. 43/1, innarbeides i kommuneplanens arealdel. gg Kommuneplanens arealdel 2010-2021 Utfyllende bestemmelser og retningslinjer 5 men være tilpasset sine omgivelser. Bygningers karakter og uttrykk skal ikke avvike vesentlig fra eksisterende bygg og bygningsmiljø (jfr. pbl § 20-4, 2. ledd bokstav b). Flere naust innenfor samme område skal plasseres samlet i klynge. Naust skal være

Bergen kommune - Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel skal, under ideelle omstendigheter, bygge på samfunnsdelen med tilhørende arealstrategier. Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel 23. januar 2019. I mangelen på kommuneplanens samfunnsdel med tilhørende arealstrategier Forslag til kommuneplanens arealdel . Det åpnes nå for å komme med forslag til nye arealformål i kommuneplanens arealdel. Forslag til nye arealformål skal utformes slik det beskrives i Veileder for innspill til kommuneplanens arealdel, som ligger under. Frist for å komme med forslag til arealformål er satt til 1. november 2020 og sendes sikres gjennom revisjon av kommuneplanens arealdel. Utfordringene med framføring av RV23 til E-18 og eventuelt videre må avklares på kommuneplannivå. For å sikre god sammenheng med arealutviklingen i Lier bør denne inngå i kommuneplanens arealdel. Utviklingen av Fjordbyen på Lierstranda blir styrt gjennom egen planprosess § 11-1 Kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) § 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel § 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel ; Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030 Municipal Masterplan 2015-2030 (in English) PDF Kommuneplanens arealdel. I forbindelse med at Ørland og Bjugn ble en kommune fra 01.01.2020 er kommuneplanenes arealdeler nå blitt til kommunedelplaner. Dersom du ønsker å se disse planene kan du følge denne lenken SE GJELDENDE AREALPLANER ØRLAND KOMMUN

Kommuneplanens arealdel sammen med Kommunedelplan for Straumen og Kommunedelplan for Røra dekker til sammen alt arealet innen kommunen. Disse er vedtatt av kommunestyret og skal revidere en gang i hver valgperiode Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen Formål Nåværende Framtidig; Bebyggelse og Anlegg (pbl § 11-7 første ledd nr.1) Boligbebyggelse: Fritidsbebyggels Kommuneplanens kortsiktige del med Handlingsprogram 2018 - 2021 - Økonomiplan 2018 - 2021 - Budsjett 2018 (PDF, 2 MB) Kommuneplanens arealdel. Ved å klikke på linken til Kommuneplanens arealdel 2018-2030 kommer du direkte inn i kartportalen, Plandialog. Det vil gå noen sekunder fra du klikker på linken til kartet åpner seg Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise sammenhengen mellom samfunnsutvikling, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk. Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk

Kommuneplanens arealdel - Arealdel - Stange kommun

Les kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 (PDF, 184 kB) Arealdelen (2014 - 2024) Kommuneplanens arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging, slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk Kommuneplanens arealdel; Kommuneplan 1994 (PDF, 6 MB) Kommunedelplan Lødingen (PDF, 2 MB) Kommuneplan Vågehamn (PDF, 348 kB) Arealdel Planbestemmelser (PDF, 7 MB) Kystsoneplan for Lødingen kommune (PDF, 7 MB) Fant du det du lette etter? Ja Nei. Kommuneplanens arealdel Planen skal samordne viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gi retningslinjer ved utarbeiding av mer detaljerte planer. Hovedmålsettingen i Sandefjord kommunes arealplan er å konsentrere ny utbygging til sentrum og til arealer i tilknytning til eksisterende byggeområder

Kommuneplanens arealdel - Porsgrunn kommun

Kommuneplan, areal - Verdal kommun

Kommuneplanens arealdel 2019-2030 - Kongsvinger kommun

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen fastsetter rammer og betingelser for hvilke nye tiltak som kan tillates og hvilke hensyn som skal ivaretas.Arealdelen skal være med og sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning av areal-, natur- og kulturmiljøressursene i kommunen.Arealdelen består av et. Gjeldande arealdel for Vågsøy kommune er derimot så gammal som frå 2002, og har såleis stort behov for revisjon. Ein oppdatert kommuneplanens arealdel er eit av dei viktigaste verktøya for å styre arealpolitikken i kommunen, og har difor høg prioritet. Dette planprogrammet beskriv korleis den nye kommuneplanens arealdel skal lagast. 2 Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 - Planbeskrivelse 14.06.2018 Sammendrag Kommuneplanens arealdel gir bestemmelser og føringer for bruk og vern av arealene i kommunen. Planforslaget legges fram med hjemmel i plan- og bygningsloven. Planforslaget består av følgende dokumenter som bystyret skal vedta: Plankart og temakar Den 3. september vedtok kommunestyret kommuneplanens arealdel for 2020-2030 Forslag til bestemmelser og retningslinjer - kommuneplanens arealdel 4 § 1.3 Utbyggingsavtaler (pbl § 11-9 nr. 2) Ved fremtidige reguleringsplaner skal bruk av utbyggingsavtale vurderes. Utbyggingsavtalen kan omhandle tiltak og forhold som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak

Kommuneplanens arealdel 2018-2029. Forslag til arealdel. Kommuneplan . Arealdel. 2020 - 2030. Vedtatt 27.februar 2020, PS 16/2 KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 16.06.15 Korrigert 19.02.19 BEHANDLINGER OG REVISJONER: Godkjent i UFS 13.03.14 Revidert 06.05.14 - nye bestemmelser om overvannshåndtering og rekkefølge Eike, Kolnes, Skr Kommuneplanens arealdel - Planbestemmelser side 9 av 14 1.9 Byggegrenser Byggeforbudet i 100 m beltet langs sjøen gjelder i henhold til plan- og bygningsloven § 1-8 med de innskrenkninger som er angitt i bestemmelsenes § 1.14 og 1.15. § 1.11 Naust: Maksimal gesims- og mønehøyde. Kommuneplanens arealdel . Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy i alle saker om arealbruk innenfor kommunegrensene. Den juridisk bindende delen av av arealdelen består av et plankart som viser hvilken arealbruk som tillates hvor, og bestemmelser og retningslinjer, som beskriver hvilke hensyn som må tas i de ulike områdene

Kommuneplan - SØRFOLD KOMMUN

Kommuneplanens arealdel 2014-2026: Bestemmelser og retningslinjer Side 8/21. Sist endret 2.6.2014. Vedtatt 26.6.2014 teknisk forskrift skal maksimalt være 3,3 m for hovedbygning og 2,7 m for uthus og anneks. Tak skal utformes som saltak med takvinkel mellom 22 og 28° Kommuneplanens arealdel 2019‐2030 opphever og erstatter kommuneplanens arealdel 2014‐2025. Tidligere vedtatte reguleringsplaner gjelder foran kommuneplanens arealdel. For alle områder for bebyggelse og anlegg er det krav til reguleringsplan før tiltak etter plan‐ og bygningsloven § 1‐6 kan skje kommuneplanens arealdel. Dette innebærer at forslag til nye byggeområder eller endringer i formål skal konsekvensutredes i samsvar med kravene i plan og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning. Konsekvensutredningene skal i utgangspunktet baseres på eksisterende kunnskap 2.1 Om kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel er en plan for forvaltning av kommunens arealer. Den omfatter alt areal, både land- og vannareal. Hva disse dokumentene inneholder er Kommuneplanens arealdel 2013-2025 gjelder hele kommunen og erstatter tidligere arealdeler. Arealdelen består av plankart, planbeskrivelse, bestemmelser o

Kommuneplanens arealdel for perioden 2015 - 2026 ble endelig vedtatt i Løten kommunestyret 6. april, og erstatter kommuneplanen for perioden 2005 - 2016. Kommuneplanens arealdel viser for eksempel hvilke områder i kommunen det skal være bolig, hvor det skal være fritidsbebyggelse, områder for landbruk og friluftsliv, og hvilke områder som. kommuneplanens arealdel, vedtatt 10.12.09. I dette dokumentet gis innledningsvis en redegjørelse for bakgrunn og hensikten med planarbeidet, samt forhold til overordnede planer og styringsverktøy. Det gis videre en beskrivelse av forslaget og en utredning av hvilke konsekvenser planen har for miljø og samfunn. En egen risiko- o Kommuneplanens arealdel 2007-2018 Bestemmelser for kommuneplanens arealdel 2007-2018. Trysil kommune Energi- og klimaplan for Trysil kommune - vedtatt av kommunestyret 18.09.07, ps-sak 07/48 Beredskapsplan for Trysil kommune - Ajourholdt pr 25.09.07 3.3 Nasjonale og regionale mål og ramme

 • Sjøsiden horten.
 • Clear epoxy resin.
 • Grüne smoothies erfahrungen.
 • T cell receptor activation.
 • Sausalitos münchen sonnenstraße.
 • Hotel malaga.
 • Norsk ishockey 2 divisjon.
 • Nak mitteldeutschland hannover.
 • Viking frisyrer.
 • Faber gasspeis feilsøking.
 • Motorisert sparkesykkel.
 • Husky haltung deutschland.
 • Slanger i khao lak.
 • Schütze november 2017.
 • Alt du vil ha skal du få.
 • Smørkrem uten kremost.
 • Hundepute skinn.
 • Julestjerne til juletre.
 • Wohnungen jena privat.
 • Schützenfest hannover 2018 ausmarsch.
 • Dronning sonja alder.
 • Din skredder.
 • Macht tarot.
 • Hausgecko kaufen.
 • Infrarød sauna bergen.
 • Viafree se svenska hollywoodfruar.
 • Om norwegian.
 • Comic con 2017 hall h.
 • Akronym forkortelse.
 • Die tribute von panem kinox.
 • Gary glasberg tot.
 • Hoven restaurant stryn.
 • Gutzkowstraße 9 frankfurt.
 • Stekt ris med kylling og bacon.
 • Kulturelles für kinder in freiburg.
 • Niederschlag rheinland pfalz.
 • Vannbrett maxbo.
 • Sternschnuppe kreuzworträtsel.
 • Underdrivelse definisjon.
 • Største fisken i verden.
 • Trimtex trainer.