Home

Hva er stoffer

naturfag.no: Grunnstoff og andre begreper i undervisninge

 1. Men hva menes med begreper som grunnstoff, atom og nuklide? Kjemien handler om stoffer. Alt vi består av og alt i verden omkring oss er kjemiske stoffer - eller rett og slett stoffer. Mens stoff i vår dagligtale har ulike betydninger, mener naturvitere at: Et stoff er noe som har masse og opptar plass
 2. Hva er E-stoffer? E-stoffer er tilsetningsstoffer som er etterprøvd og godkjent for bruk innen EU. At noen av tilsetningsstoffene er kunstig fremstilt, betyr ikke at de er farligere enn det som er naturlig. E-stoffer - tilsetningsstoffer, kan.
 3. Grunnstoff er et rent stoff hvor alle atomene i stoffet har samme atomnummer. Alle andre rene stoffer er kjemiske forbindelser mellom to eller flere grunnstoffer.På engelsk kalles et grunnstoff element. Men ordet element har flere betydninger på norsk, så på norsk bør man bruke ordet grunnstoff, som er entydig.Det er flere isotoper av alle grunnstoffer
 4. Vi deler gjerne stoffene inn etter om de er rene stoffer eller blandinger. Rene stoffer er enten grunnstoffer eller kjemiske forbindelser. Grunnstoffer består av bare en type atomer, mens kjemiske forbindelser består av to eller flere typer atomer som er bundet sammen kjemisk. Atomer - små byggesteiner. Stoffene som vi, og resten av verden.

Hva er helsefarlige kjemikalier og hva er miljøgift? Helsefarlige kjemikalier er stoffer eller stoffblandinger som tilfredsstiller kriteriene for helsefare definert i regelverket for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Begrepet «helsefarlige kjemikalier» er videre enn begrepet «miljøgifter» Kjemikalier er en betegnelse på stoffer som brukes i laboratoriet eller industrien, og er det samme som kjemiske stoffer, altså grunnstoffer eller kjemiske forbindelser. Alle stoffer i verden kan brukes som kjemikalier. Det er ingen vesentlig forskjell i egenskapene til et naturlig eller kunstig fremstilt kjemisk stoff.Det er ofte viktig for en kjemiker å vite renheten av kjemikaliet, det. Kjemi er læren om stoffer, hvordan de kan fremstilles, hvilke egenskaper de har og hvordan de reagerer med hverandre. Som skole- og forskningsfag har kjemien tradisjoner fra slutten av syttenhundretallet.Stoffene ble opprinnelig funnet i naturen, men etter hvert er stadig flere blitt fremstilt kunstig. I august 2015 er det registrert 101 millioner organiske og uorganiske kjemiske forbindelser. De mest kjent stoffene i denne gruppen er amfetamin, metamfetamin, metylfenidat og kokain.Kun amfetamin, metylfenidat og nært beslektede stoffer er registrert som legemidler i Norge. Både amfetamin og metylfenidat brukes i behandlingen av barn med hyperaktivitetssyndrom og ved narkolepsi.På grunn av fare for misbruk er det strenge regler for hvilke leger som har rekvireringsrett til disse.

Antistoffer er proteiner som dannes i kroppen, og som fortrinnsvis reagerer med fremmede stoffer (antigener) som har kommet seg inn i kroppen. Antistoffer tilhører gruppen plasmaproteiner som kalles gammaglobuliner, og omtales ofte som immunglobuliner. Et karakteristisk kjennetegn ved antistoffene er at de er spesifikke. Dette betyr at ett bestemt antistoff kun reagerer med ett bestemt antigen Det er viktig at produktene ikke gir falsk trygghet, og følger man kravene, så unngår man det, sier Sæter. Dette bør du vite om munnbind nå. Blant rådene med anbefalinger for deg som skal sy munnbind selv, er informasjon om hva slags type stoffer du bør og ikke bør bruke - samt råd om vask, bruk og generell behandling av tøymunnbind

Hva er E-stoffer? - NHI

Radioaktivitet er en egenskap enkelte stoffer har som består av at de sender ut stråling fra atomkjernen. Denne strålingen kalles nukleær stråling, også feilaktig ofte kalt radioaktiv stråling (det er jo ikke strålingen selv som er radioaktiv). De tre vanligste strålingstypene er alfastråling, betastråling og gammastråling. De atomene som strålingen kommer fra, kalles. Et psykoaktivt eller psykotropisk stoff er et kjemisk stoff som i hovedsak virker på sentralnervesystemet der det forandrer hjernens funksjon og fører til midlertidige endringer i persepsjon, humør, bevissthet, eller adferd.. Disse stoffene kan brukes som rusmidler for en ønsket endring av ens bevissthet (slik som kaffe, alkohol eller cannabis), som enteogener for spirituelle formål (slik. All informasjon på NHI.no er laget for å gi deg generell kunnskap og er ingen erstatning for innhenting av medisinsk råd eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke lege. NHI er uten ansvar for innholdet på eksterne websteder det er lenket til

Dei er dei enklaste stoffa som alt anna er bygd opp av. Salt er ikkje eit grunnstoff. Ei sambinding består av to eller fleire grunnstoff som er bundne saman kjemisk. Reint natriumklorid (salt) er ei sambinding fordi det består av natrium-atom (Na) bundne saman med kloridatom (Cl), meir presist natriumion (positivt ladde atom) og kloridion (negativt ladde atom) Hormonhermere er kjemiske stoffer som har større eller mindre grad av hormoneffekt uten å være naturlige hormoner. De har utilsiktet effekt på menneskers og dyrs hormonbalanse. Kjemi er vitenskapen om stoffenes egenskaper, sammensetting og reaksjoner. Kjemi slik vi kjenner det i dag, oppsto som en eksakt vitenskap på 16- og 1700-tallet da alkymien la grunnlaget for utviklingen av kjemisk vitenskap.. Kjemi blir ofte kalt «den sentrale vitenskap» fordi den fletter sammen andre grener fra naturvitenskapen som astronomi, fysikk, materialteknologi, biologi og geologi Organiske stoffer er kjemiske forbindelser som vesentlig inneholder karbon. Se hovedartikkel: organisk kjemi

grunnstoff - Store norske leksiko

Rusmidler er stoffer som gir opplevelser av rus, samt forskjellige andre symptomer og tegn på for eksempel stimulering av sentralnervesystemet (med økt våkenhet, økt selvfølelse, nedsatt appetitt), demping av sentralnervesystemet (sløvhet, søvnighet, bevisstløshet) eller hallusinasjoner og andre psykosesymptomer. Alle rusmidler har det til felles at bruken av dem kan føre til. Hva er et rent stoff, en blanding, et kjemikalium og et produkt? Hvilken informasjon kan vi få ved å lese på etikettene og studere merkingen? (Tid: 5.50) Vi tar for oss noen helt vanlige stoffer fra kjøkkenskapet og fra laboratoriet. Hvilke av disse er rene stoffer, blandinger, produkter eller kjemikalier

Det er lurt om en person eller enhet i virksomheten får et koordinerende ansvar for innkjøp av alle kjemikalier, og sikre at informasjon i stoffkartoteket til enhver tid er oppdatert. Rutinene må sikre at det er siste utgave av sikkerhetsdatabladene og/eller informasjonsbladene for alle stoffer som er i bruk i virksomheten Tilsetningsstoffer er en fellesbetegnelse på stoffer som blir tilsatt maten for å øke holdbarheten, erstatte sukker, gi en bestemt smak, konsistens eller en farge. Ingredienser som eddik, salt, sukker og krydder er ikke tilsetningsstoffer. De mest vanlige er konserveringsmidler, antioksidanter, konsistensmidler, søtstoffer og fargestoffer

Naturfag Påbygg - Alt er kjemiske stoffer - NDL

 1. Enkelte stoffer som natrium, klorid og fosfat er essensielle for liv men regnes likevel som uorganiske. Det samme gjelder for kullsyre, nitrogen, karbondioksid, vann og oksygen. Bortsett fra disse stoffene regnes alle biokjemiske karbonforbindelser som organiske eller organometalliske
 2. Upolare stoffer kan dessuten ikke danne hydrogenbindinger. Et upolart stoff er i motsetning til polare stoffer et molekyl med symmetrisk ladningsfordeling. Det oppstår ikke poler i noen ender, unntatt spontant innimellom når elektronfordelingen er ujevn. Dette danner ionebindinger - svake kjemisk bindinger
 3. Det er helt umulig på forhånd å vite når en ustabil atomkjerne vil gå i stykker. Under normale forhold er det ikke mulig for oss å gjøre noe med atomkjernene. De lar seg ikke påvirke av hva vi gjør med stoffet. Ved alle kjemiske reaksjoner er det atomene som bytter plass og danner nye molekyler
 4. Hva er farlig stoff? I denne sammenheng er farlig stoff de brannfarlige, reaksjonsfarlige og trykksatte stoffene. Stoff og stoffgruppe skal meldes inn. Hvordan finne rett skjema? Farlig stoff skal meldes inn elektronisk til DSB. Innmeldingen gjøres via Altinn. Skjemaet heter Melding om håndtering farlig stoff. Det er to veier til rett skjema
 5. Farlige stoffer. Forskrift om håndtering av farlig stoff; Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre. Hva lette du etter

Hva er sentral­ stimulerende stoffer? Sentralstimulerende stoffer er en fellesbetegnelse på stoffer som virker stimulerende på sentralnervesystemet, slik at brukeren opplever økt energi og våkenhet (EMCDDA udatert a; Mørland og Waal 2016). Stoffgruppen omfatter både naturlige og syntetiske stoffer Rusmiddel er en vare - nærings- eller legemiddel - som konsumeres for sitt innhold av kjemiske stoff som påvirker nervesystem og sanseapparatet, dvs. såkalte psykoaktive eller berusende stoffer, med en viss avhengighetsskapende effekt. Slike midler brukes til alt fra bedøvelse, for sin stimulerende effekt, eller for rekreasjon og nytelse, og er i mange kulturer en viktig del av en. Det er imidlertid forskjeller mellom intensiteten i de ulike bølgelengdene. Som figuren over viser, kan vi lage en graf som viser forholdet mellom bølgelengde/farge (x-aksen) og intensitet (y-aksen). Når vi har tegnet denne grafen, leser vi av toppunktet. Dette toppunktets bølgelengde forteller oss hva temperaturen på stjernen er Det er ikke alltid det lar seg gjøre å bli enige. Da er det muligheter for at elevene oppdager at det går an å se en problemstilling fra flere sider. Eksempel: Hva slags fase er stoffene i? Det er ikke slik at alle stoffer lett lar seg plassere i de valgte kategoriene

Om kjemiske stoffer og helsefare - FH

kjemikalier - Store norske leksiko

kjemi - Store norske leksiko

Stoffet er ekstremt giftig selv i mengder på under en milliarddel av et gram. Polonium-210 er et av de giftige stoffene som ikke rettmessig kan vurderes ut fra LD50-verdien. Polonium dreper nemlig ved å sende ut radioaktivitet , som dreper kroppens celler - i motsetning til giftige metaller som for eksempel kvikksølv, som dreper ved å interagere med kroppen Hva er perfluorerte stoffer? Perfluorerte stoffer er en gruppe organiske stoffer med mange nyttige egenskaper, men som dessverre også er svært helse- og miljøskadelige. Perfluorerte stoffer består av molekyler som er bygd opp av kjeder av karbonatomer omgitt av fluoratomer Hva er kjemikalier? Kjemikalier er grunnstoffer, kjemiske forbindelser eller blandinger av slike. Gass er stoffer som ved trykk på 1 atm og romtemperatur forekommer som gass, hvor molekylene beveger seg fritt i rommet. Gasser kan finnes i naturlig form i arbeidsmiljøet,.

Naturlige indikatorer

sentralstimulerende midler - Store medisinske leksiko

Hva er parabener? Publisert 05.02.2013 Sist endret 19.05.2014. Skriv ut. Parabener er betegnelsen på en gruppe kjemiske stoffer som brukes som konserveringsmidler i kosmetikk, men også i mat (for eksempel tilsetningsstoffene E214 og E218) og i legemidler Ordet stoff er et ord som kan brukes i stedet for kjemikal/kjemikalier.Stoff er da et fellesord for grunnstoffer, forbindelser og alle mulige blandinger av dem, det vil si alt. I dag brukes ordet stoffer i betydningen rene stoffer og vi må si stoffer og stoffblandinger når vi vil ha med alt Vær en detektiv og bruk sansene deres til å finne ut mest mulig om fire hvite ukjente stoffer. Dere skal ved hjelp av syn, lukt, berøring og hørsel beskrive stoffenes egenskaper. Klarer dere å identifisere hva slags stoff det er

Det er veldig vanskelig å måle hva folk har blitt utsatt for. Derfor må forskningen bygge på sammenhenger, forklarer SDU-professoren. Men Niels Erik Skakkebæk mener det ikke er noen tvil om at hormonforstyrrende stoffer er et stort helseproblem Er det sant at opprettslaks inneholder giftige stoffer? 12.07.2020 2020 Kropp og helse; Matolje som glid: spes. stoffer man skal passe på at de ikke inneholder? 26.01.2018 2018 Sex; Hva slags stoffer inneholder alkohol og hva er grunnen til at man blir full 03.02.2020 2020 Skader av alkohol; Er Monq-sigaretter farlige? 21.04.2018 2018. Hva er E-stoffer? E-stoffer er tilsetningsstoffer som er testet og godkjent for bruk innen EU. Tilsetningsstoffer blir brukt for å forenkle bruken av visse matvarer og sørge for bedre holdbarhet. Noen tilsetningsstoffer finnes naturlig i matvarer, mens andre er kunstig fremstilt

Hva er farlige stoffer? Farlige stoffer er kjemikalier som kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse. Kampanjen definerer et farlig stoff på arbeidsplassen som ethvert stoff i gassform, væskeform eller fast form (inkludert aerosoler), røyk og damp, som utgjør en risiko for arbeidstakerens helse eller sikkerhet Hva er et plantevernmiddel Foto: N. Bjugstad, NLH? Definisjon - plantevernmidler I • Plantevernmidler er: stoff eller preparat som blir utgitt for å kunne verne mot eller dempe skadedyr, sopp, bakterier, virus og annet som kan gjøre skade på levende planter, medregnet plantedeler o Sentralstimulerende stoffer er de mest ­utbredte illegale rusmidlene i Europa ­etter ­cannabis. Bruken er likevel forholdsvis ­begrenset. I de fleste land er det mindre enn to prosent som oppgir at de har brukt ­henholdsvis kokain, amfetamin eller MDMA i løpet av det siste året Hva er GHB? I hjernen finnes det mange såkalte nevrotransmittere, dvs signalstoffer som beveger seg mellom nervecellene og gir beskjeder fra celle til celle. Det finnes signalstoffer som gjør at vi blir mer oppstemte og hyperaktive, og det finnes hemmende stoffer som beroliger oss og fjerner angst, eller gjør oss sløve

Personer som er spesielt utsatt for å bli forgiftet: Barn. Barn putter ting i munnen for å undersøke dem. Siden de ikke har noen hemninger når det gjelder hva de putter i munnen, kan de forgiftes med nesten hva som helst. Barn under 4 år er aller mest utsatt. En stor del av henvendelsene til Giftinformasjonssentralen gjelder barn under 3 år Legemiddelverket kan også føre opp andre stoffer og planter dersom de har lignende skadevirkninger som allerede oppførte stoffer. Narkotikalisten har to formål: Gi befolkningen informasjon om hva som er ulovlige og skadelige produkter og dermed medvirke til å hindre helsefarlig og livsfarlig bruk Kosmetikk er mer enn bare sminke. Produkter som tannkrem, solkrem, hårfarge, kremer, såpe og tatovering er også å regne som kosmetikk. Mange kosmetiske produkter inneholder stoffer som kan være skadelige i for store konsentrasjoner, eller som kan gi allergi 1: Hva er et hormonforstyrrende stoff? Et hormonforstyrrende stoff er bygget opp nesten akkurat slik kroppens egne hormoner er. Derfor kan de forstyrre hormonbalansen vår hvis de kommer inn i kroppen. Hormonbalansen i kroppen er viktig for evnen til å få barn, og for de organene som er med i det reproduktive systemet i kroppen, dvs. Organiske stoffer er en fellesbetegnelse på de fleste stoffer som inneholder karbon. Alle levende organismer er bygd opp av organiske stoffer. Næringsstoffer som karbohydrater, fett og proteiner er organiske stoffer. Det er de stoffene som maten vår er bygget opp av. Men enkelte andre ikke.

Dette svaret er eldre enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.heisann! vi har et prosjekt på skolen og jeg lurer på hva syntetisk narkotika er og hva det gjør med kroppen når man ruser seg på det? Kvinne, 16 år fra Møre og Romsdal Syntetiske stoffer er [ Hva er forskjellen på et symbol og en formel? syre; Syre eller base? Hvordan ser peptidet tyr-gly-leu ut ? Hva er propansyre? Hvilke gener produserer aminosyrene? Hvordan endres syrekonstanten med temepraturen? Hva er det mest basiske og det mest sure stoffet som finnes? Hva brukes karboksylsyrer til? Hva skjer med tennene når vi drikker Cola De vanligste allergiske lidelsene er høysnue, eksem, astma, matvareallergi. Symptomene. Allergisykdommen kan anta mange ulike former, alt etter hva man er allergisk mot. Symptomene som oppstår ved allergi, avhenger både av type antistoff og hvor i kroppen reaksjonen mellom antistoff og allergen foregår Det er altså myndighetene (ved Statens legemiddelverk) som til en hver tid definerer hvilke stoffer som regnes som narkotika, og derfor er ulovlige. Kultur og tradisjoner er nok de viktigste grunnene til at alkohol ikke er oppført på narkotikalisten, og derfor er et lovlig rusmiddel (riktignok med visse restriksjoner)

Er tilsetningsstoffer, også kalt E-stoffer, i mat farlig? Nei, det er en samlebetegnelse på nesten 400 ulike godkjente stoffer som trygt kan tilsettes ved produksjon av mat og drikke for å gi produktet spesielle egenskaper, eksempelvis økt holdbarhet eller redusert kaloriinnhold Hva er Råstoff? Råstoff er råmateriale som er nødvendig for en industriell prosess. Eksempler kan inkludere mineraler, organisk materiale, råolje, metaller og tømmer. Mennesker har vært å utnytte råvarer av alle slag i århundrer og ny bruk utvikles stadig rundt om Utttrykket likt løser likt betyr at de stoffene som er polare løser andre stoffer som er polare. (eks sukker og vann) og stoffer som er upolare løser andre stoffer stoffer som er upolare. (upolare stoffer har ikke to ladninger, og vil ikke kunne blande seg.) Dette er i hvert fall hva ordtaket går ut på ; Hva er et rent stoff i kjemi? I kjemien, er en ren substans, en prøve av materiale med både bestemt og konstant sammensetning og distinkte kjemiske egenskaper . For å unngå forvirring, er en ren substans, ofte referert til som en kjemisk stoff

antistoffer - Store medisinske leksiko

Munnbind og ansiktsmasker - Slik skal tøy-munnbind vær

radioaktivitet - Store norske leksiko

Ribb er også ett strikket elastisk stoff som egner seg bra i livet og ved benslutt på bukser. Det finnes også mange forskjellige kvaliteter på dette, noen er ikke så mye ribbet og kan brukes til luer og som erstatning for jersey om man er fri for det. Hilco sin ribb har vært veldig populær, men etter min smak er denne altfor grovribbet om jeg kan kalle den for det. Jeg foretrekker Stoff. Dralon, som er en akrylkvalitet belagt med teflon, er en klassisk vannavvisende utendørskvalitet. Lysektheten er 6 av 8, og dralon er derfor meget velegnet til utendørs bruk til for eksempel hagetrekk og duker. Dralon er tilgjengelig som ensfarget og med garnfargede striper Hva er aminosyrer og fettsyrer, og hvorfor står de under samme overskrift? Aminosyrer er byggestedene til proteiner, Nevn navnet på tre stoffer som er baser. Natriumhydroksid (NaOH), ammoniakk (NH3) og Kalk (CaCO3) Hva er salmiakk? Salmiakk er ammoniakk, kan brukes som rengjøringsmiddel Her finner du et bredt sortiment av kvaliteter som er velegnet til utendørs bruk på grunn av kvalitetenes lysekthet

FordøYelsessystemet

Psykoaktivt stoff - Wikipedi

Stoffet dopamin er en signalsubstans, det vil si et stoff som overfører kjemiske signaler fra en nervecelle til en annen, og det dannes naturlig i hjernen. Stoffet er viktig for hjernens belønnings- og motivasjonssystem, og spiller en rolle i forhold til avhengighet. Belønningssenteret stimuleres av signalstoffet dopamin Hva er et stoffkartotek? Et stoffkartotek er en database som inneholder informasjon om alle stoffer som kan medføre helsefare på arbeidsplassen. Den skal være på plass før stoffene dannes fremstilles, pakkes eller oppbevares i virksomheten

Narkotiske stoffer - NHI

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta spennende nyheter og gode tilbud! Motta nyhetsmai - En viktig ting er at man ikke vet hva ulike tekstiler er laget av. Det er forvirring i forhold til forventninger. Mange har en oppfatning av at kunstfiber er dumt, mens bomull er bra Uorganiske stoffer er salter, metaller, stoffer fremstilt fra enkeltelementer og eventuelle andre forbindelser som ikke inneholder karbon bundet til hydrogen. Hva en kjemisk endring er og hvordan du kjenner det. Dette kan fortelle deg hvilke stoffet brukes i en kjemisk reaksjon. GED Study Guide for kjemi

naturfag.no: Kva er eit reint stoff

Vurder tilgjengelig informasjon for stoffet og kom fram til bedriftsinterne kriterier for hva som er akseptabel eksponering. Slik informasjon kan være andre lands yrkeshygieniske grenseverdier for stoffene, eller du kan sammenlikne stoffet med andre stoffer som har liknende egenskaper Viskose er ikke et isolerende stoff, og er derfor ideelt for klær som brukes i varmt og fuktig klima. Om du lurer på mer om andre tekstiler les HVA ER BOMULL? På somsenteret.no finner du vårt utvalg av ensfarget metervare av viscose Krav til biocidprodukter. Prinsippet i biocidforordningen er at aktive stoffer vurderes på EU-nivå, og at biocidprodukt er som inneholder godkjente aktive stoffer, deretter kan søkes godkjent i hvert enkelte land eller i hele EU/EØS der det er aktuelt. Da vil den spesifikke bruken til hvert biocidprodukt ligge til grunn for vurderingen

hormonhermere - Store medisinske leksiko

Hva er så en antioksidant? Det er ikke lett å forklare uten å bruke faguttrykk. Jeg forsøker likevel: Forenklet kan man si at antioksidanter er stoffer som er nødvendige for å holde oksygenomsetningen - «forbrenningen» - i cellene under kontroll I. Stoffer og metoder som er forbudt både i og utenfor konkurranse. Forbudte stoffer S0. Ikke godkjente stoffer (stoffer i eksperimentell/klinisk utprøvende fase) S1. Anabole stoffer S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika S3. Beta-2 agonister S4. Hormon- og metabolske modulatorer S5 På framsiden er det et kort tykt lo som står ut. Det er det gjør at det kjennes som du klapper et kjæledyr når du tar på det.Fløyel er et populært stoff til klær, møbeltrekk, gardiner og duker. Smale og brede striper. Kvaliteten på fløyel blir angitt i «wales». Et lavt tall, for eksempel 4 wales, betyr at det er et bredt mønster Alkohol er det vanligste rusmiddelet, og de fleste har på en eller annen måte et forhold til stoffet. Her kan du lese om hva alkohol er, hvordan den fremstilles, hva promille er og hvordan den påvirker kroppen Hva slags stoff er det best å bruke når jeg skal sy munnbind? Jeg har funnet en opfrift med dobbelt stoff. Er dynetrekk ok å bruke? Gamle t-skjorter

Kjemi - Wikipedi

Noen stoffer er også tilsetningsstoffer, som tilsettes av produsentene, for eksempel sukker og kakao for å gi smak. Noen tobakkprodusenter sier at produktene er uten tilsetningsstoffer; men de farligste stoffene er altså fortsatt til stede. Mange av disse stoffene finnes også i snus. Undersøkelser har funnet høyere nivåer av mange. Hva er riktig om oksiderende stoffer? a) Oksiderende stoffer er ikke nødvendigvis brennbare selv. b) Oksiderende stoffer er alltid brennbare. c) Oksiderende stoffer kan bidra til forbrenning av andre materialer og gjenstander som inneholder brennbare stoffer, i hovedsak ved å avgi oksygen Hva er skadelige stoffer, og hva skal du se etter? avMargit Sagaden 6. mars 2019 iMasaga blogg. Husk også at rekkefølgen antyder hva der er mest og minst av (høyt oppe = mest og nederst på lista = minst) Print listen evt. ut og ta den med når du skal handle kremer,. Hva er typisk trekk for fast stoff, væske og gass. Fast stoff: bestemt form og volum Væske: bestemt volum, helles og tar formen av beholderen Gass: Kan du bruke begrepene smelter, fordamper, størkner og kondenserer. Fra fast stoff til væske så smelter de Kokain er et sentralstimulerende stoff som utvinnes fra bladene på kokabusken. Rusvirkningen beskrives som kortvarig og sterkt oppkvikkende. Kort historikk Kokain har tradisjonelt vært anvendt som stimulant i det nordvestlige Sør-Amerika, hovedsakelig i form av kokablader som tygges. I USA og deler av Europa eskalerte bruken for alvor på 1960-tallet, da hovedsakelig i pulverform

Tobakk - Hvem blir NorgesmesterMylder 4 Grunnbok by Cappelen Damm - IssuuVann på glass eller plast? - OT-baren - DiskusjonStore pupiller etter bruk av rusmiddel - RUStelefonen

Hva er vanligst, rene stoff eller blandinger? Blandinger. Hva er en jevn blanding? En jevn er en blanding av to eller flere stoffer som er løst opp i hverandre slik at vi ikke kan se forskjellen og skille mellom stoffene, til og med i mikroskop. Gi et eksempel. Sukker og te, sukker og vann Anerkjent norm: Standard, bransjenorm, veiledning mv. som er internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjent innenfor et fagområde. Farlig stoff - Brannfarlig stoff: Fast, flytende eller gassformig stoff, stoffblanding, samt stoff som forekommer i kombinasjoner av slike tilstander, som i kraft av sitt flammepunkt, kontakt med andre stoffer, trykk, temperatur eller andre kjemiske egenskaper. Hvilket stoff er det ukjente stoffet (det er et av de fem kjente)? Hva vil det si at et stoff er løselig i vann? Løses det like mye av forskjellige løselige stoffer? Innhold 1 natron (grønt) 1 kremortartari (blått) 1 sukker (oransje/fiolett) 1 salt (gul) 1 stivelse, potetmel (rød/rosa Hva er CMR Det er kjemikalier Registeret skal inneholde navn, fødselsnummer, stilling og arbeidssted og opplysninger om hvilke farlige kjemiske stoffer arbeidstakeren eksponeres for, hvordan og i hvilke konsentrasjoner eksponeringen forekommer, og tidspunkt og varighet for eksponeringen Når du skal importere et stoff eller en stoffblanding, er det flere omfattende regelverk som gjelder. Du har plikt til å sette deg inn i hva som gjelder for det du skal importere, både om du importerer fra land innenfor eller utenfor EU/EØS

 • Maleficent – die dunkle fee stream.
 • Gåsmamman sesong 1.
 • India national cricket team tropp.
 • Millivolt abkürzung.
 • Weeping willow.
 • St patrick zalen.
 • God håndhygiene.
 • Makeup kurs bergen.
 • Meksikansk krydder.
 • Kraftfulle barn.
 • Kjells markiser ålesund.
 • Norwegian stereotypes list.
 • Jobs düsseldorf aushilfe.
 • Iphone 6 vs iphone 7 .
 • Black design rammer.
 • Zigeuner dagkaart.
 • Filter i excel.
 • Kaktus karaoke youtube.
 • Negledesigner jobb oslo.
 • Neglelakkfjerner gravid.
 • Von willebrand fødsel.
 • Gamle krigsskolen oslo.
 • Frisørhjørnet halden priser.
 • Bake med gresk yoghurt.
 • Frisør røa torg.
 • Formal letter.
 • Bausparguthaben auszahlen.
 • Frem fra glemselen kap 3.
 • Servitör kurs.
 • Indoor aktivitäten saarbrücken.
 • Lenson elektro.
 • Das beste sternzeichen im bett.
 • Black panther oslo kino.
 • Marburg stadtplan.
 • Fahrradcomputer gps.
 • Nordrhein westfalen.
 • Allkopi oppheng.
 • Altinn skatteoppgjør 2016.
 • Vietnam tuneles subterraneos.
 • Hvordan lage marsipan pynt.
 • Tanzkurse karlsruhe.